داستان ما

داستان ماازچندسال پیش شروع شد.بعدازینکه چندتادوره تعمیرات سخت افزارموبایل حرفه ایی دیدم

چون اکثراستفاده کنندگان موبایل آنرا درهمه جاباخودمیگردانندوگاهاًدراثرافتادن وزمین خوردن یاتاثیرآب وگرماوسرما،مدارات موبایل آسیب های جدی میبیند وبدلیل تحریم هاپیداکردن قطعات گوشی هم براحتی میسرنیست،کارتعمیرات موبایل بادشواری های خاص خود روبروست.مادرطی این چندسال بنابه تجربه دریافتیم که نمیتوان بطوریقین وبصورت قطعی به مشتری که گوشی خراب خودراپیش ماآورده جواب صریحی دادوازطرفی نمیشودکه مشتری راباوعده های توخالی امیدوارکردبنابراین باید باتکیه برتجربه وشناختی که ازوضعیت حال حاضربازارموبایل وقطعات یدکی آن وتوجه به روحیات مشتری پاسخی درخوردادکه نه مشتری بیهوده امیدوارگرددونه اینکه یکسره اوراناامیدکرد چون اکثر برندهای معروف موبایل دربیشترمواردقابل تعمیرهستند وتنهاتعدادکمی ازبرندهای کمترشناخته شده هستندکه قابل تعمیرنیستندیابسختی تعمیرمیشوند.بله دوستان تمامی سعی مادرراضی نگهداشتن مشتریست چون ایمان داریم که مشتریان تمامی سرمایه ماهستند.بامادرارتباط باشید.

IMG_۲۰۲۲۰۸۱۴_۲۱۰۵۰۷
demo-attachment-605-blue-shape-2

1

Get your own time

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn...

2

Easy User Interface

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn...

3

Lunch Your Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn...

Meet The Team

Our Executive Team

demo-attachment-257-Rounded-Rectangle-2-copy-8

Liam Nemit

SEO Manager

Colin Jameson

Co-founder

Daniel Orson

UX Designer

Vera Duncan

UI Designer

مرکزخدمات موبایل وخدمات بعدازفروش

موبایل مهریاربرای حل مشکل موبایل شماکاملاًآمادگی دارد

دراین مرکز هم ازلحاظ کیفیت قطعات ولوازمی که بکاربرده میشه سعی میکنیم حداکثردقت راداشته باشیم وهم ازلحاظ دقت درکارتعمیروبازیابی اطلاعات گوشی تمامی سعی مابراین استکه مشتریان بارضایت کامل کاررابمابسپارند

مطمئن باشیدکه ازارائه کاربمارضایت خواهیدداشت.باماهمراه باشید.

Our about

عکس های دفترفروشگاه ومرکزتعمیرات موبایل مهریارموبایل

فروش موبایل ولوازم جانبی هم داریم

دفترکارما،کارهای فنی تعمیرات انجام میگیرد