موبایل مهریار

موبایل مهریار

شماره تماس ضروری : 09111370142

درشبکه های اجتماعی ماراهمراهی کنید

موبایل مهریار

پیشرودرارائه خدمات مرتبط بادنیای موبایل

موبایل

خریدوفروش

خریدوفروش انواع موبایل ازهمه برندهای روزدنیا

جانبی

فروش لوازم جانبی

فروش انواع لوازم جانبی برای همه انواع موبایل

نرم افزار

نرم افزار موبایل

نصب وبروزرسانی انواع سیستم عامل وسایراپلیکیشن های موبایل وتبلت

Our Most Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

[ld_course_list categoryselector="true" progress_bar="true" order="asc" col="3"]

Be in Demand with Our Professional Training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui.

برای حفاظت ازموبایل خودباماهمراه باشید

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Industry Partners

What Our Students Have to Say

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jack Brownn
From London, UK

سوالهایی که اکثراًمیپرسند

برای همه نوع موبایل گلاس موجوداست ودرصورت تمایل مشتری تعویض میشود

بعضی ازانواع موبایل حافظه داخلی رامیتوان عوض کرد

پردازنده بعضی ازانواع موبایل رامیتوان تعویض کرد

درصورت موجودبودن بردیدکی دربازارمیتوان بردراتعویض کرد

تعدادمحدودی موبایل دست دوبرای فروش موجودهست

دلایل زیادی داردکه مثلاً واردکننده یا کشورسازنده موبایل یا نحوه پشتیبانی وگارانتی وسایرعوامل ازیندست روی قیمتهاتأثیرگذارند

فقط شرکت گارانتی کننده مثل داریاهمراه یاسایرشرکت های ازیندست میتوانندگوشی نو راگارانتی کنند

بله همه قطعات موبایل بنابه سفارش مشتری قابل تهیه میباشد

بله میتوانیدباهماهنگی گوشی خودراتوسط پست ارسال نموده وپس از تعمیرازهمان طریق دریافت نمایید

بله فعلاًبصورت محدوداست ولی درآینده نزدیک فروشگاه موبایل ولوازم جانبی آنلاین فعالیت خودراشروع خواهدکرد

بله همه نوع تبلت تعمیرمیکنیم